I stundens hetta – Svarta block, vita overaller och osynliga partier

Stormötet mot nedskärningar som tar över hela torget. Maskerade ungdomar med gatstenar som tvingar polisen på flykt. Studenterna som blockerar stadens infrastruktur. Toppmötet som slutar i kaos. Fredliga aktivister som sätter sig på spåren och hindrar kärnavfallstransporten. En mångfald taktiker, ett myller av subjekt.

Disciplinerade, kaotiska. Militanta, karnevalsklädda.
Svarta block. Vita overaller. Osynliga partier.

Antologin I Stundens Hetta handlar om ett sökande efter vapen, vapen för klasskampen. Om sökandet efter maktmedel och redskap som kan användas för sociala rörelser som strävar efter en samhällsförändring. Om olydnad som utmanar gränser. Som avbryter ordergivningen, sätter käppar i hjulet för maktutövningen, undandrar sig exploateringen. Vad är vår tids motsvarighet till fackföreningens generalstrejk? En generaliserad strejk!

I den här antologin finns 58 texter skrivna av autonoma aktivister mitt i en pågående kamp, mitt i stundens hetta. Från Göteborgskravallerna fram till idag. Röster ur varje stor massmobilisering. Alla handlar om att mitt i den brådskande situationen förstå vad som händer, vart man vill ta sig och vilka medel som är effektiva för att nå dit.

I Stundens Hetta innehåller texter av Class War, Wu Ming, Vita Overallerna, Disobbedienti, Osynliga Partiet, Den Osynliga Kommittén, Tiqqun, Free Association, Turbulence, CrimethInc, No Border, Antifascistisk Aktion, Avanti mfl.

Läs förordet här.

BESTÄLLA BOKEN

Boken kan beställas från Roh-nin:
Pg 21 64 14-3 (Roh-nin)
Roh-Nin Förlag, Box 15015, S-104 65 Stockholm

Priser (inklusive porto)
1-4 ex: 70 kr styck
5-9 ex: 50 kr styck
10-19 ex: 40 kr styck
20- ex: 30 kr styck

Den går också att hitta på följande bokhandlar:

Göteborg:
Bokkafe Vulgo
Syndikalistiskt Forum

Malmö:
Bokkafe Amalthea

Lund:
Bokkafe IndiaDäck

Stockholm:
Bokhandeln Info
Söderbokhandeln

Uppsala:
Projektil

Jönköping:
Bokcafét i Jönköping

Postorder:
Radikal Distribution

Annons
Publicerat i Ny bok | Lämna en kommentar

Jan Wiklund – Demokratins bärare

Demokratins Bärare

Jan Wiklund – Demokratins bärare – 250 kr

Demokratins bärare handlar om det folkliga motstånd som har hållit staters, kapitals och andra makthierarkiers rutiner i schack under de senaste två tusen åren och försvarat vanliga människor och deras livsvärld.

Från storstrejken i Hongkong till majssådden i Anenecuilco, från Jerusalems första kristna församling till massmötet i Lacandónskogen, från maoister till konsumföreståndare. Arbetare, bönder, kvinnor, periferiserade, marginaliserade, förkämpar för fred, miljö och andra allmänningar.

Med fokus på vad deras kamp betyder för oss idag.

”Även om folkrörelser är kaotiska (i kaosteorins bemärkelser) och svåra att veta något om på förhand är det möjligt att bedöma vilka förutsättningar de har och därur sluta sig till, inom breda ramar, vilka dess möjligheter till framgång är. Det är också möjligt att gissa vilka identiteter och teman som kommer att vara viktiga, och vilka mobiliseringsformer som kan ha möjligheter att förverkligas.

Folkrörelsers syfte är att värna om det civila samhället, om ömsesidigheten och om människors möjlighet att tillgodose sina spontana livsyttringar. Deras framgång eller tillkortakommanden måste bedömas utifrån deras förmåga att göra detta, inte utifrån sin förmåga att röra upp damm eller avsätta myter och legender i historieböckerna.”

Jan Wiklund har varit aktiv i stadsmiljörörelsen i Stockholm sedan 1970. Han arbetar idag med Miljöförbundet Jordens Vänner och studieföreningen Aktivism.info. Wiklund har tidigare översatt Immanuel Wallersteins ”Liberalismens död – slutet på den rådande världsordningen” till svenska (Vertigo, 2001).

Författare: Jan Wiklund
Titel: Demokratins bärare
Längd: 528 sidor
Pris: 250 kr (inkl porto)

Köp boken:
Sätt in 250 kr på Plusgiro 21 64 14-3
Skriv din post-adress och vilken bok det gäller.

Jan Wiklund – Rörelser from Tankesmedjan Konflikt on Vimeo.

Läs boken online på Folkrörelser.nu

Publicerat i Ny bok | Lämna en kommentar

Harry Cleaver – Att läsa Kapitalet politiskt

Att läsa Kapitalet politiskt – 50 kr

Karl Marx skrev Kapitalet för att sätta ett vapen i händerna på arbetarklassen. I en grundlig genomgång av Kapitalets första kapitel visar Harry Cleaver hur man genom att läsa Marx idag både kan förstå hur kapitalismen fungerar och möjligheterna till motstånd.

Harry Cleaver formulerar här en radikal, handlingsinriktad och starkt politisk läsning av Marx, som på många avgörande sätt skiljer sig från ortodoxa, ekonomistiska eller rent filosofiska läsningar.

Istället för en lagbunden historisk utveckling betonas en öppen, oavgjord konflikt. Istället för ett snävt fokus på mestadels manliga, vita arbetare inom tillverkningsindustrin lyfts arbetarklassens mångfacetterade karaktär fram. Istället för en frigörelse av arbete betonas kampen mot arbete.

Att läsa Kapitalet politiskt har sedan den först publicerades i slutet av 70-talet utgjort en av grundtexterna i den så kallade autonoma marxismen. I en omfattande inledning redogör Harry Cleaver för de politiska idétraditioner ur vilka dessa tankar vuxit fram, för att sedan, på ett tillgängligt sätt, vägleda oss genom det inledande kapitlet i Kapitalet.

Harry Cleaver undervisar i marxism och marxistisk ekonomi på University of Texas i Austin. Han anställdes efter en omfattande studentkampanj på 70-talet. Harry Cleaver är idag aktiv i solidaritetsrörelsen för zapatisterna i Chiapas, Mexico.

Köp boken:
Sätt in 50 kr på Plusgiro 21 64 14-3
Skriv din post-adress och vilken bok det gäller.

Publicerat i Ny bok | Lämna en kommentar

Piratbyrån – Copy Me

Copy Me – Samlade texter från Piratbyrån – 50 kr

Digitaliseringen av kultur och information har utvecklats till en av vår tids stora stridsfrågor. Med en dator kan vem som helst kopiera information gratis, vilket har gjort tidigare monopolister desperata. Deras bittra nej till allt vad digital kultur heter, har skapat en onyanserad och tråkig debatt.

De analoga massmedierna har fyllts av tyckare som på de mest udda sätt försöker förhålla sig till en främmande digital värld. Tidningarnas rapportering har varit ur tryckpressens perspektiv. Boken du håller i handen består däremot av texter som analogiserats från det digitala kulturlivet.

Perspektiven som kommer fram är både hackerns, konstnärens, filosofens och den vanlige fildelarens. COPY ME bjuder på sågningar av kopieringsdiskussionens myter, men också visioner och praktiska exempel på ett kulturliv som för länge sedan lämnat upphovsrättens epok bakom sig. Från Public Enemy till Friedrich Hayek, från TV-spelens historia till Michel Foucault, från datornätverk till läkemedelsfabriker.

Köp boken:
Sätt in 50 kr på Plusgiro 21 64 14-3
Skriv din post-adress och vilken bok det gäller.

Publicerat i Ny bok | Lämna en kommentar